«Жетісу» Телеарнасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігініңжеке дауларды қарау жөніндегі келісу комиссиясы туралы ереже

0
1370

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.«Жетісу» Телеарнасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігініңжеке дауларды қарау жөніндегі келісу комиссиясы туралы ереже(бұдан әрі мәтін бойынша-ереже) телеарнаның жеке дауларды қарау жөніндегі келісу комиссиясы мүшелерінің сандық құрамын, оның жұмыс тәртібін, келісу комиссиясының шешімін қабылдау тәртібі мен мазмұнын, келісу комиссиясының өкілеттік мерзімін, келісу комиссиясының қарау жөніндегі қызметіне қатысты мәселелерді реттейді.
2. Телеарнаның жеке еңбек дауларын қарау жөніндегі келісу комиссиясы (бұдан әрі –келісу комиссиясы) тұрақты жұмыс істейтін орган болып табылады және телеарна қызметкерлерінің (бұдан әрі-қызметкерлер өкілдері) және жұмыс берушінің (бұдан әрі-жұмыс берушінің өкілдері) өкілдерінің тең санынан құрылады.
3. Келісу комиссиясы мүшелерінің жалпы саны алты адамды құрайды: үш адам қызметкерлердің өкілдері, үш адам жұмыс берушінің өкілдері.
4. Келісу комиссиясына қызметкерлер өкілдерін сайлауды телеарна қызметкерлері арасынан ұжымның жалпы жиналысы ресімдейді, ал жұмыс берушінің өкілдері келісу комиссиясына телеарна директорының бұйрығымен тағайындалады.
5. Бірінші отырыста келісу комиссиясы келісу комиссиясы мүшелерінің құрамынан келісу комиссиясының төрағасы мен хатшысын ашық дауыс беру арқылы, жай көпшілік дауыспен сайлайды.
6. Келісу комиссиясының төрағасы мен хатшысының өкілеттік мерзімі-бір күнтізбелік жыл.
7. Келісу комиссиясының төрағасы келісу комиссиясының отырыстарын дайындауды және шақыруды қамтамасыз етеді, сондай-ақ келісу комиссиясының атынан шығатын барлық құжаттарға (хабарламалар, хаттамалар, шешімдер және т .б.) қол қояды.
8. Келісу комиссиясының хатшысы келісу комиссиясы төрағасының тапсырмасы бойынша келісу комиссиясы отырыстарының қызметін ұйымдастырумен айналысады (келісу комиссиясы отырыстарының күн тәртібін және отырыстың күні мен уақыты туралы өзге де мүдделі тұлғаларды қалыптастыру, келісу комиссиясы мүшелерін еңбек дауының материалдарымен дайындау және таныстыру және келісу комиссиясының отырыстарын ұйымдастыру жөніндегі басқа да іс-шаралар), сондай-ақ келісу комиссиясының іс қағаздарын жүргізуге жауапты болып табылады (өтініштерді қабылдау, отырыстардың хаттамасын жүргізу, істерді сақтау, шешімдерді дайындау және беру, отырыстар хаттамасынан үзінді көшірме және т. б.)

2. КЕЛІСІМКОМИССИЯСЫҚАРАЙТЫНМӘСЕЛЕЛЕР

9. Келісу комиссиясы жұмыскер мен жұмыс беруші арасындағы телеарнада туындайтын жеке еңбек дауларын қарау жөніндегі сотқа дейінгі міндетті орган болып табылады.
Келісу комиссиясы барлық жеке еңбек дауларын қарауға құқылы.
10. Келісу комиссиясы еңбек қатынастарын, еңбекпен тікелей байланысты қатынастарды реттеу кезінде еңбек заңнамасын қолдану процессінде туындайтын мәселелер бойынша әлеуметтік әріптестік, сондай-ақ еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша жеке еңбек дауларын, сондай-ақ Еңбек кодексінде көзделген еңбек шарттарынан, ұжымдық шарттан, келісімдерден туындайтын еңбек заңнамасын қолдану мәселелері бойынша жеке дауларды қарайды, жұмыс берушінің актілерін, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей:
1) басқа жұмысқа ауыстыру және басқа жұмыс орнына ауыстыру туралы;
2) қосымша жұмыс уақыты, түнгі, демалыс және мереке күндері үшін;
3) демалыс беру туралы;
4) тәртіптік жазаларды қолдану туралы;
5) келтірілген материалдық залалды өтеу туралы;
6) аттестаттау комиссиясының шешімдерінің күшін жою туралы;
7) өзге де жеке даулар.

3. КЕЛІСУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

11. Егер қызметкер жұмыс берушімен тікелей келіссөздер кезінде бар келіспеушіліктерді реттемесе, жеке еңбек дауын келісу комиссиясы қарайды.
12. Келісу комиссиясына келіп түскен өтініш берілген күні келісу комиссиясымен міндетті тіркеуге жатады.
Келісу комиссиясы өтінішті қабылдаудан бас тарта алмайды.
13. Келісу комиссиясына жүгіну үшін мынадай мерзімдер белгіленеді:
1) жұмысқа қайта қабылдау туралы даулар бойынша-еңбек шартын тоқтату туралы жұмыс беруші актісінің көшірмесін тапсыру туралы хабарламасы бар тапсырыс хатпен тапсырылған немесе пошта арқылы жіберілген күннен бастап бір ай;
2) басқа еңбек даулары бойынша –қызметкер немесе жұмыс беруші өз құқығының бұзылғаны туралы білген немесе білуге тиіс болған күннен бастап бір жыл.
Жеке еңбек дауларын қарау бойынша жүгіну мерзімінің өтуі қаралып отырған еңбек дауы бойынша медиация туралы шарттың қолданылу кезеңінде, сондай-ақ келісім комиссиясы құрылғанға дейін болмаған жағдайда тоқтатыла тұрады.
14. Өтініштің белгіленген мерзімін дәлелді себептермен өткізіп алған жағдайда, Келісу комиссиясы келісу комиссиясына жүгіну мерзімін қалпына келтіре алады және еңбек дауын мәні бойынша шеше алады.
15. Келісу комиссиясы қызметкердің, оның ішінде бұрын еңбек қатынастарында болған қызметкердің келісу комиссиясына белгіленген мерзімде жүгінбеуінің себептері дәлелді себептерге жататынын дербес айқындайды.
16. Келісу комиссиясы субъект жіберіп алған өтінішті, мүдделі Тараптан тиісті өтініш келіп түскен кезде дауды сотқа дейінгі тәртіппен реттеу үшін келісу комиссиясына өтініш беру мерзімін қалпына келтіруге құқылы.
17. Келісу комиссиясына жүгіну мерзімін өткізіп алу келісім комиссиясының еңбек дауының мән-жайлары бойынша талқылаусыз өтінішті қанағаттандырудан бас тарту туралы шешім шығаруы үшін дербес негіз бола алады.
18. Келісу комиссиясы жеке еңбек дауын өтініш тіркелген күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде қарауға міндетті.
19. Өтініші бойынша еңбек дауы қаралатын адам келісім комиссиясының отырысына отырыс күніне дейін екі жұмыс күнінен кешіктірілмей шақырылуға тиіс. Өтініш берушіні келісу комиссиясының отырысына шақыру туралы хабарламаны келісу комиссиясының хатшысы, келісу комиссиясы төрағасының қолы қойылып жібереді. Хабарлама өтініш берушіге танысу үшін жеке өзі ұсынылуы мүмкін немесе келісу комиссиясының таңдауы бойынша курьерлік пошта, пошта байланысы, факсимильді байланыс, электрондық пошта арқылы, сондай-ақ өзге де ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып жіберілуі мүмкін.
20. Келісу комиссиясының отырысы келісу комиссиясының мүшелері, мүдделі тұлға, сондай-ақ куәгерлер мен шақырылған мамандар мен сарапшылар отырысқа қатыса алатындай уақытта өткізіледі.
21. Келісу комиссиясына келіп түскен өтініш Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес өзіне берілген өкілеттіктер шегінде өтініш берушінің және (немесе) ол уәкілеттік берген өкілдің (ол болған кезде) қатысуымен қаралады.
22. Келіп түскен өтінішті өтініш берушінің қатысуынсыз оның жазбаша келісімі болған кезде қарауға жол беріледі. Өтініш беруші және (немесе) оның өкілі (ол болған кезде) келісу комиссиясының отырысына келмеген кезде оның өтінішін қарау келесі отырысқа дейін кейінге қалдырылады. Өтініш беруші және (немесе) оның өкілі (ол болған кезде) екінші рет келмеген кезде келісу комиссиясы келіп түскен өтінішті өтініш берушінің (немесе) оның өкілінің (ол болған кезде) қабылданған шешімі туралы хабарламамен бірге қараусыз қалдыруға құқылы. Келіп түскен өтінішті қараусыз қалдыру жеке дауларды қарау бойынша қайта жүгінуге кедергі болмайды.
23. Келісу комиссиясының отырысқа куәгерлерді, телеарна қызметкерлерін шақыруға, сұрау салулар жіберуге және мемлекеттік шектеулердің консультацияларын пайдалануға құқығы бар.
24. Келісу комиссиясы отырысының басында өтініш берушінің отырысқа қатысатын келісу комиссиясының кез келген мүшесіне дәлелді қарсылық білдіруге құқығы бар. Бұл жағдайда еңбек дауын қарау келісім комиссиясы белгілеген басқа уақытқа ауыстырылады.
25. Келісу комиссиясының мүшесіне (мүшелеріне) қарсылық білдіру (қарсылық білдіру) мәселелері келісу комиссиясының отырысында өтініш берушінің және (немесе) оның өкілінің (ол болған кезде) қатысуынсыз шешіледі.
26. Келісу комиссиясының мүшесіне (мүшелеріне) қарсылық қанағаттандырылған кезде келісу комиссиясының мүшесін (мүшелерін) басқа тұлғамен (басқа тұлғалармен) ауыстыру мынадай тәртіппен шешіледі:
1) жұмыс берушінің өкіліне қатысты-телеарна директоры
2) қызметкерлердің өкіліне қатысты-телеарна қызметкерлері
Директор бұйрық шығарады, телеарна қызметкерлері шешім қабылдайды, ол бойынша келісу комиссиясының тағайындалған мүшесінің (мүшелерінің) орнына басқа өкіл тағайындалады. Қарсылық білдіру қарсылық білдірген мүдделі тұлғаның өтінішін қарау жөніндегі келісу комиссиясының отырыстары үшін ғана жарамды.
27. Келісу комиссиясының отырысы, егер оған келісу комиссиясының кемінде төрт мүшесі қатысса, заңды деп есептеледі.
28. Келісу комиссиясының шешімдері отырысқа қатысатын келісу комиссиясы мүшелерінің жай көпшілік даусымен ашық дауыс беру жолымен қабылданады.
29. Дауыстар тең болған кезде келісу комиссиясының төрағасы дауыс берген шешім қабылданады.
30. Келісу комиссиясының әрбір отырысында міндетті түрде хаттама жүргізіледі. Хаттамаға төраға мен хатшы отырыс аяқталғаннан кейін қол қояды. Хаттамаға еңбек дауын қарау барысында Келісу комиссиясы алған тексеру материалдары, жазбаша түсініктемелер, хат алмасу қорытындылары және өзге де құжаттар қоса беріледі.
31. Келісу комиссиясының шешімі еңбек дауы тараптары үшін міндетті күшке ие және қандай да бір кейіннен бекітуді қажет етпейді.
32. Келісу комиссиясының шешімдері дәлелді және ҚР қолданыстағы заңнамасына, ұжымдық және еңбек шарттарына, келісімдерге, ережелерге,ережелер мен нұсқаулықтарға негізделуге тиіс. Ақшалай талаптар бойынша келісу комиссиясының шешімдерінде қызметкерге тиесілі нақты сома көрсетілуі тиіс.
33. Келісу комиссиясы шешімінің көшірмесін ол қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде еңбек дауы тараптары жібереді.
34. Келісу комиссиясының шешімі орындалмаған жағдайда немесе келісу комиссиясының шешімімен келіспеген жағдайда өтініш берушіеңбек дауын шешу үшін өтінішпен сотқа жүгіне алады.

4. КЕЛІСУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМДЕРІН ОРЫНДАУ ТӘРТІБІ
35. Келісу комиссиясының шешімі шешімде көрсетілген мерзімде орындалуға тиіс. Жұмысқа қалпына келтіру туралы шешім дереу орындалады.
36. Бұрынғы жұмысына қалпына келтірілген қызметкерге мәжбүрлі жұмыстан шығарудың (жұмыстан шеттетудің) барлық уақыты үшін орташа жалақы немесе басқа жұмысқа заңсыз ауысқан кезде, бірақ 6 айдан аспайтын уақытта төмен ақы төленетін жұмысты орындау уақыты үшін жалақыдағы айырма төленеді.

5.ЖЕКЕЛЕГЕН ДАУЛАР БОЙЫНША ШЕШІМДЕР ШЫҒАРУ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ ТӘРТІБІ
37. Заңсыз ауысқан, орын ауыстырған, елеулі еңбек жағдайлары өзгерген не жұмыстан шеттетілген жағдайларда қызметкер бұрынғы жұмыс орнында, бұрынғы жұмыс орнында қалпына келтірілуге тиіс және ол бұрынғы жұмыс орнында қалпына келтіріледі және оған бұрынғы елеулі еңбек жағдайлары қалпына келтіріледі.
38. Қызметкерге тәртіптік жаза қолдану туралы дауды шеше отырып, келісу комиссиясы заңсыз немесе теріс қылықтың ауырлығына сәйкес келмейтін жазаның күшін жоя алады.Алайда, келісу комиссиясы бір шараны басқа жазалау шарасымен алмастыра алмайды, өйткені еңбек заңнамасына сәйкес тәртіптік жазаны таңдау құқығы жұмыс берушіге тиесілі.
39. Жұмыс берушіден өндіріп алынған сомалар қызметкерге келісу комиссиясы шешім шығарғаннан кейін жақын маңдағы жалақыны төлеу үшін белгіленген мерзімде төленеді.

6. КЕЛІСУ КОМИССИЯСЫНЫҢ КЕПІЛДІКТЕРІ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕ ЖҰМЫС ШАРТТАРЫ

40. Келісу комиссиясының құрамына сайланған (тағайындалған) қызметкерлерге келісу комиссиясының отырыстарына қатысу уақытында жұмыс орны және орташа жалақы сақталады.
41. Келісу комиссиясының мүшелерін жұмыс берушінің бастамасы бойынша тәртіптік жаза қолдануға және жұмыстан шығаруға телеарна қызметкерлері мен жұмыс беруші өкілдерінің тең санынан құрылған комиссияның алдын ала келісімімен ғана жол беріледі.
42. Келісу комиссиясының мүшелерімен еңбек шарттарын жасасу (ұзарту) Қазақстан Республикасының қолданыстағы еңбек заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
43. «Жетісу» Телеарнасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жеке еңбек дауларын қарау жөніндегі келісу комиссиясы туралы Ережесінің қолданылу мерзімі 3/үш/жыл — 2022 жылғы 05 қаңтардан бастап 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here